Đến tháng 10 năm 2023
Tỉnh Quảng Trị đã trao đổi

1147811
văn bản qua mạng
giữa 1115 đơn vị

(Cập nhật lúc 07:00 ngày 04/10/2023)